938 535 345

POLÍTICA DE PRIVADESA

 

Qui som

La nostra adreça web és: http://naunet-loungebar.com.

Quines dades personals recollim i per què

Comentaris

Quan els visitants deixen comentaris a la web, recollim les dades que es mostren al formulari de contacte, així com també l’adreça IP del visitant i la cadena de l’agent de l’usuari del navegador per ajudar a la detecció de missatges brossa.

Una cadena anonimitzada creada a partir del correu electrònic (també nomenat un hash) pot proporcionar-se al servei Gravatar per veure si l’esteu usant. La política de privadesa del servei Gravatar està disponible aquí: https://automattic.com/privacy/. Una vegada aprovat el comentari, la imatge del vostre perfil és visible al públic al context del comentari.

Mèdia

Si pugeu imatges al lloc web, heu d’evitar pujar imatges que incloguin dades de geolocalització (EXIF GPS) incrustades. Els visitants del lloc web poden descarregar i extreure qualsevol informació de les imatges de la web.

Formularis de contacte

Galetes

Si deixeu un comentari en la pàgina web, podeu optar per desar el nom, l’adreça de correu electrònic i la pàgina web en les galetes. Això és per la vostra comoditat per a què no hagueu d’emplenar les dades de nou quan feu un altre comentari. Aquestes galetes duraran un any.

Si teniu un compte i inicieu sessió en aquesta pàgina web, es definirà una galeta temporal per determinar si el navegador accepta galetes. Aquesta galeta no conté dades personals i es descartarà quan tanqueu el navegador.

Quan inicieu sessió, també es configuraran diverses galetes per desar la informació d’inici de sessió i les opcions de visualització de la pantalla. Les galeres d’inici de sessió duren dos dies, i les galetes de les opcions de pantalla duren un any. Si seleccioneu “Recordeu-me”, l’inici de sessió persistirà durant dos setmanes. Si finalitzeu la sessió, les galetes d’inici de sessió seran suprimides.

Si editeu o publiqueu un article, una galeta addicional es desarà al navegador. Aquesta galeta no inclou dades personals i simplement indica l’identificador de l’entrada que acabeu d’editar. Expira després d’1 dia.

Contingut incrustat d’altres llocs web

Els articles en aquesta pàgina web inclou contingut incrustat (per exemple, vídeos, imatges, articles, etc.). El contingut incrustat des d’altres pàgines web es comporta exactament de la mateixa manera com si el visitant estiguera visitant l’altra pàgina web.

Aquestes pàgines web poden recollir dades sobre vós, fer servir galetes, incrustar seguiment addicional de terceres parts, i monitoritzar la interacció amb el contingut incrustat, incloent la traça de la interacció amb el contingut incrustat si teniu un compte i heu iniciat sessió en aquesta pàgina web.

Analítiques

Aquesta pàgina utilitza cookies de Google Analytics per obtenir estadístiques de les visites a l’el nostre lloc web.

Amb qui compartim les vostres dades

Naunet Lounge Bar no comparteix la informació que recopila amb cap altra pàgina web o empresa.

Quant de temps retenim les dades

Si deixeu un comentari, el comentari i les seves dades meta es retenen indefinidament. Això és per poder reconèixer i aprovar automàticament qualsevol comentari de seguiment en lloc de mantenir-los en la cua de moderació.

Per als usuaris que es registren en la web (si hi ha), també emmagatzemem la informació personal que proporcionen al seu perfil d’usuari. Tots els usuaris poden veure, editar o suprimir la seva informació personal en qualsevol moment (excepte que no poden canviar el seu nom d’usuari). Els administradors de la pàgina web poden també editar aquesta informació.

Quins drets teniu sobre les vostres dades

Si teniu un compte en aquest lloc web o hi heu deixat comentaris, podeu demanar que us enviem un fitxer d’exportació de les vostres dades personals, incloent totes les dades que ens hagueu proporcionat. També podeu demanar que esborrem qualsevol dada personal vostra que tinguem. Això no inclou les dades que estiguem obligats a conservar amb propòsits administratius, legals o de seguretat.

On enviem les vostres dades

Els comentaris dels visitants han de ser comprovats mitjançant un servei de detecció de brossa automatitzat.

Informació de contacte

Per posar-te en contacte amb Naunet Lounge Bar pots escriure al mail info@naunet-loungebar.com
Nostra adreça és Camí Ral s/n, Port Premià de Mar, Local I-7-5, 08330 Barcelona.
El nostre telèfon de contacte és +34 938 535 345

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

 

Quién somos

Nuestra dirección web es: http://naunet-loungebar.com.

Qué datos personales recogemos y por qué

Comentarios

Cuando los visitantes dejan comentarios en la web, recogemos los datos que se muestran al formulario de contacto, así como también la dirección IP del visitante y la cadena del agente del usuario del navegador para ayudar a la detección de mensajes basura.

Una cadena anonimitzada creada a partir del correo electrónico (también nombrado un hash) puede proporcionarse al servicio Gravatar para #ver si lo estáis usando. La política de privacidad del servicio Gravatar está disponible aquí: https://automattic.com/privacy/. Una vez aprobado el comentario, la imagen de vuestro perfil es visible al público al contexto del comentario.

Media

Si subís imágenes al sitio web, tenéis que evitar subir imágenes que incluyan datos de geolocalització (EXIF GPS) incrustadas. Los visitantes del sitio web pueden descargar y extraer cualquier información de las imágenes de la web.

Formularios de contacto

Cookies

Si dejáis un comentario en la página web, podéis optar por desar el nombre, la dirección de correo electrónico y la página web en las galletas. Esto es por vuestra comodidad para que no hayáis de rellenar los datos de nuevo cuando haced otro comentario. Estas galletas durarán un año.

Si tenéis una cuenta e iniciáis sesión en esta página web, se definirá una galleta temporal para determinar si el navegador acepta galletas. Esta galleta no contiene datos personales y se descartará cuando cerráis el navegador.

Cuando iniciáis sesión, también se configurarán varias galletas por desar la información de inicio de sesión y las opciones de visualización de la pantalla. Las galeras de inicio de sesión duran dos días, y las galletas de las opciones de pantalla duran un año. Si seleccionáis “Recordadme”, el inicio de sesión persistirá durante dos semanas. Si finalizáis la sesión, las galletas de inicio de sesión serán supresas.

Si editáis o publicáis un artículo, una galleta adicional se desarà en el navegador. Esta galleta no incluye datos personales y simplemente indica el identificador de la entrada que acabáis de editar. Expira después de 1 día.

Contenido incrustado otros sitios web

Los artículos en esta página web incluye contenido incrustado (por ejemplo, vídeos, imágenes, artículos, etc.). El contenido incrustado desde otras páginas web se comporta exactamente del mismo modo como si el visitante estuviera visitando la otra página web.

Estas páginas web pueden recoger datos sobre vos, usar galletas, incrustar seguimiento adicional de terceras partes, y monitoritzar la interacción con el contenido incrustado, incluyendo la traza de la interacción con el contenido incrustado si tenéis una cuenta y habéis iniciado sesión en esta página web.

Analíticas

Esta página utiliza cookies de Google Analytics para obtener estadísticas de las visitas a la el nuestro sitio web.

Con quien compartimos vuestros datos

Naunet Lounge Bar no comparte la información que recopila con ninguna otra página web o empresa.

Cuánto de tiempo retenemos los datos

Si dejáis un comentario, el comentario y sus datos meta se retienen indefinidamente. Esto es para poder reconocer y aprobar automáticamente cualquier comentario de seguimiento en lugar de mantenerlos en la cola de moderación.

Para los usuarios que se registran en la web (si hay), también almacenamos la información personal que proporcionan a su perfil de usuario. Todos los usuarios pueden ver, editar o suprimir su información personal en cualquier momento (excepto que no pueden cambiar su nombre de usuario). Los administradores de la página web pueden también editar esta información.

Qué derechos tenéis sobre vuestros datos

Si tenéis una cuenta en este sitio web o habéis dejado comentarios, podéis pedir que os enviamos un fichero de exportación de vuestros datos personales, incluyendo todos los datos que nos hayáis proporcionado. También podéis pedir que borramos cualquier dato personal vuestro que tengamos. Esto no incluye los datos que estemos obligados a conservar con propósitos administrativos, legales o de seguridad.

Donde enviamos vuestros datos

Los comentarios de los visitantes tienen que ser comprobados mediante un servicio de detección de basura (spam) automatizado.

Información de contacto

Para ponerte en contacto con Naunet Lounge Bar puedes escribir al mail info@naunet-loungebar.com
Nuestra dirección es Camí Ral s/n, Port Premià de Mar, Local I-7-5, 08330 Barcelona.
Nuestro teléfono de contacto es +34 938 535 345

PRIVACY POLICY

 

Who are

Our web address is: http://naunet-loungebar.com.

Which personal data collect and why

Comments

When the visitors leave comments to the web, collect the data that show to the form of contact, as well as also addresses him IP of the visitor and the chain of the agent of the user of the browser to help to the detection of messages rubbish.

An anonymized string created from the email (also named a hash) can be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The privacy policy of the Gravatar service is available here: https://automattic.com/privacy/. Once the comment is approved, the image of your profile is visible to the public in the context of the comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images that include embedded geolocation data (EXIF GPS). Visitors to the website can download and extract any information from the images on the web.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on the web page, you can choose to save the name, the email address and the website in the cookies. This is for your convenience so you do not have to fill in the data again when you make another comment. These cookies will last one year.

If you have an account and log in to this web page, a temporary cookie will be defined to determine if the browser accepts cookies. This cookie does not contain personal data and will be discarded when you close the browser.

When you log in, several cookies will also be configured to save login information and display options on the screen. The login galleys last for two days, and the screen display cookies last for a year. If you select “Remember me”, the login will persist for two weeks. If you’re done signing in, the login cookies will be deleted.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in the browser. This cookie does not include personal data and simply indicates the identifier of the post you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

The articles in this web page contain embedded content (for example, videos, images, articles, etc.). Content embedded in other web pages behaves exactly in the same way as if the visitor was visiting the other web page.

These webpages can collect data about you, use cookies, embed additional third party tracking, and monitor interaction with embedded content, including the trace of the interaction with the embedded content if you have an account and you are logged into this page web.

Analytics

This page uses Google Analytics cookies to obtain statistics on visits to our website.

With whom we share your data

Naunet Lounge Bar does not share the information that it compiles with any other web page or company.

How long we retain the data

If you leave a comment, the comment and your target data are held indefinitely. This is to be able to recognize and automatically approve any follow-up comments instead of keeping them in the queue of moderation.

For users that register on the web (if any), we also store the personal information they provide to their user profile. All users can view, edit or delete their personal information at any time (unless they can not change their username). Administrators of the web page can also edit this information.

What rights do you have about your data?

If you have an account on this website or you have left comments, you can request that we send you an export file of your personal data, including all the information that you have provided. You can also request that we delete any personal information that we have. This does not include the data that we are required to keep for administrative, legal or security purposes.

Where we send your information

Visitor comments must be checked using an automated spam detection service.

Contact information

To get in touch with Naunet Lounge Bar you can write to the mail info@naunet-loungebar.com
Our address Camí Ral s/n, Port Premià de Mar, Local I-7-5, 08330 Barcelona.
Our phone number is +34 938 535 345